Privacyverklaring Buysse Aanbestedingen (versie augustus 2022)

Dit document omvat de privacyverklaring van Buysse Aanbestedingen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09207044, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6524 LB) Nijmegen, aan het adres Borneostraat 6, verder te bereiken via www.buysse-aanbestedingen.nl en info@buysse-aanbestedingen.nl.

I. Toelichting op deze verklaring
De Verordening EU 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 (‘de Algemene verordening gegevensbescherming’) is bedoeld om de persoonsgegevens van natuurlijke personen te beschermen en door deze regelgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Buysse Aanbestedingen mag de persoonsgegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken en zal te allen tijde vertrouwelijk en zorgvuldig met verstrekte persoonsgegevens omgaan.

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft Buysse Aanbestedingen de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee persoonsgegevens door Buysse Aanbestedingen worden verwerkt;
 • te melden wie de persoonsgegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens toestemming te vragen, welke toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Buysse Aanbestedingen vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft zij in deze verklaring onder meer een toelichting op hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat en wat het doel is van het gebruik daarvan.

II. De persoonsgegevens die Buysse Aanbestedingen gebruikt en het doel van het gebruik
Buysse Aanbestedingen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze verklaring.

Buysse Aanbestedingen verwerkt uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Buysse Aanbestedingen of per e-mail contact met haar opneemt. Buysse Aanbestedingen verzamelt uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens stellen haar in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Buysse Aanbestedingen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • haar dienstverlening verder te ontwikkelen en te optimaliseren.

III. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Buysse Aanbestedingen verstrekt nimmer persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten haar organisatie, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift, dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Buysse Aanbestedingen met u heeft gesloten en/of u daarvoor toestemming hebt gegeven.

IV. Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door Buysse Aanbestedingen worden ingezien. Al uw persoonsgegevens worden door Buysse Aanbestedingen beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem;
 • Buysse Aanbestedingen heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan haar verstrekte persoonsgegevens;
 • Buysse Aanbestedingen heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Buysse Aanbestedingen hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste aankoop, bestelling of factuur, waarna de persoonsgegevens vernietigd worden. De wet kan een langere of kortere bewaartermijn voorschrijven. In dat geval zal Buysse Aanbestedingen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

V. Uw rechten als betrokkene
U heeft het recht:

 • op informatie, zijnde het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • op inzage, zijnde het recht op inzage en afschrift van uw persoonsgegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • op correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens indien dat nodig mocht zijn. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de persoonsgegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de persoonsgegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 • van verzet, zijnde het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten.

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, dan kunt u dit per e-mail via info@buysseaanbestedingen.nl. aangeven. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Buysse Aanbestedingen. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt aan u uitgelegd waarom.

Als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Buysse Aanbestedingen opnemen. Buysse Aanbestedingen probeert er dan samen met u uit te komen. U kunt uw klacht tevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram