Algemene voorwaarden Buysse aanbestedingen (versie juli 2022)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Buysse Aanbestedingen:
de eenmanszaak Buysse Aanbestedingen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09207044, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6524 LB) Nijmegen, aan het adres Borneostraat 6;

Opdrachtgever:
de (rechts)persoon met wie Buysse Aanbestedingen een overeenkomst sluit of heeft gesloten of met wie Buysse Aanbestedingen ter zake in onderhandeling is;

Partijen:
Buysse Aanbestedingen en opdrachtgever tezamen;

Overeenkomst:
elke overeenkomst tussen partijen strekkende tot het verlenen van diensten door Buysse Aanbestedingen aan opdrachtgever en/of het verrichten van enige andere prestatie door Buysse Aanbestedingen ten behoeve van opdrachtgever, elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, bestellingen, bevestigingen, onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door Buysse Aanbestedingen met een opdrachtgever en worden geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard.
 2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Buysse Aanbestedingen uitdrukkelijk uitgesloten. Een verwijzing door opdrachtgever naar de toepasselijkheid van zijn eigen voorwaarden wordt door Buysse Aanbestedingen niet aanvaard, tenzij Buysse Aanbestedingen uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden geldt dan uitsluitend voor die betreffende overeenkomst en laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden van Buysse Aanbestedingen onverlet. Bij tegenstrijdigheid tussen voorwaarden prevelaren deze voorwaarden van Buysse Aanbestedingen.
 3. Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.
 4. Buysse Aanbestedingen is bevoegd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Buysse Aanbestedingen zal de gewijzigde voorwaarden aan opdrachtgever toezenden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 5. Indien enig in deze voorwaarden opgenomen beding om welke reden dan ook nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

Artikel 3. Offertes en prijzen

 1. Alle door Buysse Aanbestedingen uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 2. Buysse Aanbestedingen kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of miscalculatie bevat.
 3. Alle door Buysse Aanbestedingen in offertes en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en overige heffingen van overheidswege en exclusief verschotten en andere eventueel te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten en verzend- en administratiekosten, tenzij anders is vermeld.

Artikel 4. Overeenkomsten en uitvoering

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer deze wordt bevestigd door Buysse Aanbestedingen.
 2. Ondanks dat een opdracht aan Buysse Aanbestedingen is gegeven en door haar is aanvaard, staat het Buysse Aanbestedingen vrij naar eigen goeddunken voor de uitvoering van de opdracht, of een gedeelte daarvan, derden in te schakelen. Ook op mogelijk door derden uit te voeren werkzaamheden in het kader van de door opdrachtgever gegeven opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens, waarvan Buysse Aanbestedingen te kennen geeft deze nodig te hebben of waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, bij aanvang van de opdracht ter beschikking worden gesteld van Buysse Aanbestedingen. Indien opdrachtgever eerst gedurende het uitvoeren van de opdracht over deze gegevens beschikt, dienen deze gegevens alsnog per ommegaande aan Buysse Aanbestedingen ter beschikking te worden gesteld.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een deugdelijke uitvoering hiervan de overeenkomst dient te worden gewijzigd of aangevuld zullen Buysse Aanbestedingen en opdrachtgever in onderling overleg tot wijziging of aanvulling overgaan. Wijzigingen en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de extra kosten verbonden aan een door hem doorgegeven wijziging en/of aanvulling aan Buysse Aanbestedingen te vergoeden.
 5. Eventueel door Buysse Aanbestedingen genoemde termijnen gelden enkel ter indicatie en zijn nimmer fatale termijnen. Opdrachtgever kan derhalve nimmer rechten ontlenen aan overschrijding van de door Buysse Aanbestedingen genoemde termijnen.
 6. Buysse Aanbestedingen heeft, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en een en ander met uitsluiting van enige verplichting tot schadevergoeding jegens opdrachtgever, het recht de uitvoering van enige overeenkomst tot nader order op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd andere aan Buysse Aanbestedingen toekomende rechten, indien:
  1. opdrachtgever een verplichting uit enige met Buysse Aanbestedingen gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk, niet tijdig en/of niet volledig nakomt;
  2. naar de beoordeling van Buysse Aanbestedingen gerede twijfel bestaat of opdrachtgever in staat is de verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomst met Buysse Aanbestedingen tijdig, behoorlijk en/of volledig te voldoen;
  3. sprake is van (een aanvraag tot) faillissement, (een aanvraag tot) surséance van betaling of (een aanvraag tot) schuldsanering van opdrachtgever, dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van opdrachtgever;
  4. sprake is van beslaglegging op enig eigendom van opdrachtgever. Indien een van de hiervoor omschreven genoemde gevallen zich voordoet, zullen alle vorderingen van Buysse Aanbestedingen op opdrachtgever onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar zijn.
 7. In geval van overmacht is Buysse Aanbestedingen te allen tijde gerechtigd om de op haar rustende verplichtingen op te schorten, te wijzigen of te annuleren. Indien Buysse Aanbestedingen gebruik maakt van haar bevoegdheid tot opschorting, wijziging of annulering heeft opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of om schadevergoeding te vorderen. Indien de periode van overmacht langer dan één maand duurt, is elk der partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien Buysse Aanbestedingen haar verbintenis reeds gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op evenredige betaling van de prijs.

Artikel 5. Declaraties

 1. Tenzij anders is overeengekomen dienen declaraties, voorschotdeclaraties daaronder begrepen, binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer van Buysse Aanbestedingen. Opdrachtgever kan zich ter zake een betaling niet beroepen op enige vorm van verrekening of opschorting.
 2. Buysse Aanbestedingen is bevoegd om het door opdrachtgever verschuldigde tijdens de uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Buysse Aanbestedingen heeft te allen tijde het recht om, alvorens verdere werkzaamheden te verrichten, (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Buysse Aanbestedingen zal opdrachtgever binnen veertien dagen de verlangde vooruitbetaling verrichten.
 4. Klachten over een door Buysse Aanbestedingen aan opdrachtgever gerichte factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij Buysse Aanbestedingen te worden ingediend en wel binnen veertien dagen na de factuurdatum en onder nauwkeurige opgave van de aard van de klacht. Klachten ingediend na voornoemde termijn en op andere wijze gerichte klachten worden door Buysse Aanbestedingen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Bij het uitblijven van volledige betaling binnen de fatale betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Als gevolg daarvan worden alle op opdrachtgever openstaande bedragen direct en in zijn geheel opeisbaar en opdrachtgever de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd over de openstaande bedragen. Opdrachtgever is in geval van verzuim voorts alle redelijke kosten van Buysse Aanbestedingen ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd. Buysse Aanbestedingen baseert deze kosten op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien Buysse Aanbestedingen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Buysse Aanbestedingen, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade geleden door opdrachtgever of derden ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst uitgesloten.
 2. Buysse Aanbestedingen is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van een overeenkomst heeft ingeschakeld.
 3. De aansprakelijkheid van Buysse Aanbestedingen is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar van Buysse Aanbestedingen in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Buysse Aanbestedingen beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende diensten, met een maximum van € 3.000,00.
 4. Een aansprakelijkheidsstelling dient, op straffe van verval, schriftelijk bij Buysse Aanbestedingen te worden ingediend en wel binnen veertien dagen nadat opdrachtgever bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden. Een aansprakelijkheidsstelling na voornoemde termijn en op andere wijze geuite aansprakelijkheidsstellingen worden door Buysse Aanbestedingen uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk twaalf maanden na tijdige en op juiste wijze geuite aansprakelijkstelling aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een aanbieding of overeenkomst van of met Buysse Aanbestedingen zullen uitsluitend worden beslecht door de kantonrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen, onverminderd de bevoegdheid van Buysse Aanbestedingen om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram